Vilkår for Nykredits og Totalkredits auktioner

Til    Nasdaq Copenhagen
      
      

                                                                             

2. maj 2018

Vilkår for Nykredits og Totalkredits auktioner

 

Det samlede obligationsudbud ved rentetilpasning af tilpasningslån og refinansiering af variabelt forrentede lån på Nykredit-koncernens refinansieringsauktioner bliver på ca. 48,6 mia. kr. Auktionerne gennemføres i perioden 22. maj til 25. maj 2018.

I auktionsperioden offentliggør Nykredit dagens udbud i de enkelte fondskoder på .

Vilkår for auktionerne med liste over berørte obligationer, udbudsmængder og auktionstidspunkter fremgår af bilag 1 og 2.

Spørgsmål vedrørende obligationssalget og tekniske spørgsmål i forbindelse hermed kan rettes til Nykredit Realkredit A/S, Finansafdelingen, Lars Mossing Madsen på tlf. 44 55 11 66.

Øvrige spørgsmål kan rettes til Kommunikation på telefon 44 55 14 50.

Bilag 1: Auktionsvilkår

Udbudte obligationer, udbudsmængder og auktionsplan
Oversigt over auktionsplan, udbudte obligationer, forventede mængder og afviklingstidspunkter ses i bilag 2. Det fremgår af oversigten, hvorvidt Nykredit forventer, at obligationerne udbydes på auktion.

Hver morgen kl. 9.00 i auktionsperioden offentliggøres dagens udbud i de enkelte fondskoder på nykredit/ir.

Refinansieringsprincipper – Tilpasningslån
Nykredit og Totalkredit udbyder fastforrentede inkonverterbare stående obligationer til rentetilpasning af lån efter princippet om “refinansieringskurs”.

Ved rentetilpasning til refinansieringskurs sælges obligationerne på en eller flere auktioner. Kursen fastsættes som et vægtet gennemsnit af de kurser, som er opnået på auktion.

Vurderer Nykredit-koncernen, at mængden af obligationer til salg på auktion ikke er tilstrækkelig til at opnå en markedskonform pris, baseres refinansieringskursen i stedet på gennemsnitskursen på den pågældende obligation på Nasdaq Copenhagen.

Refinansieringsprincipper – Variabelt forrentede lån
Refinansiering af de variabelt forrentede obligationer foregår ved tre enkeltstående auktioner.

Obligationerne udbydes og afregnes til kurs 100,20. På basis af udbudskursen bydes der på et rentetillæg/-fradrag, der anvendes ved den løbende kuponfastsættelse.

Rating

Obligationernes rating fremgår af nykredit/ir.

Bud

Bud på fastforrentede inkonverterbare stående obligationer afgives i form af beløb og kurs. For obligationer med udløb inden for 14 måneder kan der bydes i kurser med tre decimalers nøjagtighed. For øvrige obligationer kan der bydes med to decimalers nøjagtighed.

Bud på variabelt forrentede obligationer afgives i form af mængde og rentetillæg/-fradrag i forhold til referencerenten. Bud i form af rentetillæg/-fradrag afgives med to decimalers nøjagtighed.

For alle DKK-denominerede obligationer kan der bydes i enheder af 100.000 kr., og for alle EUR-denominerede obligationer kan der bydes i enheder af 10.000 euro.

Det er muligt at afgive flere bud i samme fondskode.

Auktionsform
Auktionerne vil foregå som en auktion på Nasdaq Copenhagen. Deltagerne er alle børsmæglere og investorer med adgang til auktionsdelmarkedet på Nasdaq Copenhagen.

Tildeling

For obligationer, hvor der bydes på kurs, vil bud over skæringskursen blive tildelt det fulde beløb, og for bud på skæringskursen kan der blive tale om pro rata-tildeling.

For obligationer, hvor der bydes på rentetillæg/-fradrag, vil bud under skæringen blive tildelt den fulde mængde, og for bud på skæringen kan der blive tale om pro rata-tildeling.

Alle gennemførte handler offentliggøres på Nasdaq Copenhagen.

Betinget udbud for obligationer med rentetrigger
For de obligationer, der udbydes med rentetrigger, gælder, at det er en betingelse for endelig gennemførelse af salget (tildeling), at der ikke dermed sker en rentestigning på mere end 5 procentpoint. Der henvises til lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

Valør
Alle obligationerne handles med lang valør. Valørdatoen for alle handler, der indgås på auktionerne, er den 2. juli 2018.

Auktionsdelmarked

Nasdaq Copenhagen: 136 – CPH Auctions

Reversefacilitet

Da obligationerne handles med lang valør, vil Nykredit Realkredit A/S tilbyde en reversefacilitet til de auktionsdeltagere, der er blevet tildelt obligationer, og som ønsker at råde over obligationerne allerede efter to dage.

Via reversefaciliteten tilbyder Nykredit Realkredit A/S at sælge de tildelte obligationer med almindelig to dages valør og købe dem tilbage med valør den 2. juli 2018.

Størrelsen af reversefaciliteten fastsættes individuelt og kan højst udgøre den enkelte byders tildelte beløb. Nykredit kan betinge reversefaciliteten af, at investor samtidigt tilvejebringer en tilsvarende mængde obligationer med udløb den 1. juli 2018.

Reversefaciliteten aftales individuelt ved telefonisk henvendelse til Nykredit Realkredit A/S, Finansafdelingen, ved Kim Brodersen på tlf. 44 55 24 21.

Forbehold vedrørende auktion på auktionsdelmarkedet

Såfremt det mod forventning viser sig ikke at være teknisk muligt at gennemføre en auktion via Nasdaq Copenhagens auktionsdelmarked med lang valør, vil nærmere information om den praktiske gennemførelse tilgå markedet via en selskabsmeddelelse.

Tap-salg

Tap-salg gennemføres den 24. maj. Købsinteresser kan afgives på dagen ved henvendelse til Nykredit Realkredit A/S, Finansafdelingen, ved Lars Mossing Madsen på tlf. 44 55 11 66, Christian Mauritzen på tlf. 44 55 10 14, Emil Schmidt Andreasen på tlf. 44 55 22 72 eller Kim Brodersen på tlf. 44 55 24 21.

Andre vilkår

Nykredit Realkredit A/S er ikke forpligtet til at sælge de annoncerede udbudte beløb. Beløb kan ændres som følge af udbetalinger i auktionsperioden.

Bilag 2: Afviklingstidspunkter og mængder

I auktionsperioden offentliggør Nykredit dagens udbud i de enkelte fondskoder.

ISINKapital-centerIT / RF*KuponUdløbs datoBud påRente triggerLCR
kategoriValutaAuktionsdatoerAfviklings
tidspunkterUdbud
(beløb i mio.)         Start datoSlut datoSkæringTildeling DK000979678-1SDO (H)IT101/07/2019Kurs4.57%1bDKK24/05/201825/05/201811:3011:405.600DK000950351-8SDO (H)RF101/07/2020Kurs- 1bDKKTap-salg – 24/05/2018 50DK000950963-0SDO (H)RF101/07/2021Kurs 1bDKK24/05/201825/05/201810:3010:403.300DK000979686-4SDO (H)RF101/07/2023Kurs- 1bDKK24/05/201825/05/201810:3010:402.700DK000951641-1SDO (H)RFvar.01/10/2022Rente- 1bDKK22/05/201810:3010:4015.600DK000951676-7SDO (H)RFvar.01/07/2022Rente- 1bDKK23/05/201810:3010:4020.400DK000951668-4RO (G)RFvar.01/07/2022Rente- nonEUR23/05/201811:3011:40120

*(IT) Rentetrigger  / (RF) Refinansieringstrigger

Bemærk, at ovenstående tabel kun indeholder tap-salg i fondskoder, hvor beløbet overstiger modværdien af 50 mio. kr.

Vedhæftet fil