AS „Olainfarm” Valdes priekšlikumi

AS „Olainfarm” Valdes priekšlikumi
par 2017. gada peļņas izlietošanu

Olainē                                                                                                    2018.gada 02.maijā

       AS „Olainfarm” 2017.gada tīrās peļņas apmērs: EUR 9 270 000,00 (deviņi  miljoni divi simti septiņdesmit tūkstoši euro).

AS „Olainfarm” Valde piedāvā akcionāriem novirzīt AS “Olainfarm” 2017.gada peļņas daļu EUR 2 957 866,38 (divi miljoni deviņi simti piecdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti sešdesmit seši euro un 38 centi) apmērā dividenžu izmaksai AS “Olainfarm” akcionāriem (akciju ISIN kods LV), dividendēs EUR 0,21 apmērā par vienu akciju izmaksājot 2 posmos, III, un IV ceturksnī, bet peļņas daļu EUR 6 312 133,62 (seši miljoni trīs simti divpadsmit tūkstoši viens simts trīsdesmit trīs euro un 62 centi) apmērā atstāt nesadalītu un novirzīt to AS “Olainfarm” attīstībā. I posmā izmaksājami EUR 0,10 par vienu akciju, II posmā izmaksājami EUR 0,11 par vienu akciju.

AS “Olainfarm” Valde

Papildu informācija:
Salvis Lapiņš
AS „Olainfarm“ valdes loceklis
mob. tālr. +
e-pasts: